Quy chế hội viên CLB

Quy chế hội viên CLB

Quy chế hội viên CLB

Hội viên 0 HỘI VIÊN A. QUI CHẾ HỘI VIÊN: I. Đối Tượng- Điều kiện - Hình Thức hội viên CLB SIYB: 1. Đối Tượng: Đối tượng tham gia là cá nhân có tư cách pháp nhân đang sống, làm việc trên địa bàn thành phố HCM, không kể thành phần kinh tế, kinh doanh hợp pháp. Đối tượng tham gia là cá nhân ngoài khu vực TP-HCM và là người nước ngoài có tư cách pháp nhân đang sống, làm việc trên lãnh thổ Việt … Đọc Thêm