Điều Lệ CLB Doanh Nhân

Câu lạc bộ Doanh nhân Hà Nội là một câu lạc bộ của các doanh nhân trẻ, các nhà quản lý trẻ ở Hà Nội và Việt Nam. Câu lạc bộ là sân chơi tập hợp các nhà doanh nhân trẻ, các nhà quản lý trẻ năng động, sáng tạo, tâm huyết với đất nước, biết gắn những hoài bão của cá nhân với lý tưởng chung phục vụ cho đất nước.
Điều Lệ CLB Doanh Nhân
CHƯƠNG I
TÊN GỌI – CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ CỦA CÂU LẠC BỘ

Điều 1. Tên Câu lạc bộ:

· Tên chính thức: Câu lạc bộ Doanh nhân Hà Nội (viết tắt: CLB Doanh nhân HN)

Cách đọc: Câu lạc bộ doanh nhân Hà Nội

Tên tiếng Anh: Ha Noi Businessmen Club.
Ý nghĩa: Ha Noi Businessmen là đại diện cho các doanh nhân và các nhà quản lý trẻ tại Hà Nội mới khởi nghiệp trong thời kỳ đất nước đổi mới. Đây cũng là năm 2030, mốc thời gian đánh dấu quãng đường 30 năm lớp doanh nhân và nhà quản lý này cống hiến cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

· Câu lạc bộ có biểu trưng riêng, biểu trưng có thể thay đổi khi được sự đồng ý của toàn thể thành viên Ban chủ nhiệm.

· Trụ sở đặt tại: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM; Điện thoại: (08) 9142388

Điều 2. Chức năng:

– Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nhân học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau.

– Cổ vũ, động viên và hỗ trợ các tầng lớp trẻ khởi nghiệp và lập nghiệp.

Điều 3. Nhiệm vụ:

– Tổ chức các hoạt động nhằm trao đổi kinh nghiệm và cung cấp thông tin về kinh tế và kinh doanh.

– Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, phát huy các ý tưởng sáng tạo trong kinh doanh.

– Bồi dưỡng kiến thức hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.

– Tổ chức các hoạt động nhằm thắt chặt tình thân hữu, hỗ trợ nhau giữa các thành viên.

– Tổ chức các hoạt động xã hội nhằm đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

CHƯƠNG IITHÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ

Điều 4. Đối tượng tham gia:

Tất cả chủ doanh nghiệp, nhà quản lý các doanh nghiệp Việt Nam, công ty liên doanh và công ty 100% vốn nước ngoài hoạt động tại Việt Nam đều có thể xin gia nhập Câu lạc bộ.

Điều 5. Thủ tục gia nhập:

– Những đối tượng nói ở điều 4 muốn tham gia vào Câu lạc bộ nộp Phiếu đăng ký gia nhập (theo mẫu) và được sự chấp thuận của Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ.

Điều 6. Quyền của thành viên:

– Được tham gia tất cả các hoạt động của Câu lạc bộ.

– Được ứng cử, đề cử và bầu cử Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ, được thảo luận và biểu quyết các công việc của Câu lạc bộ.

– Được xin ra khỏi Câu lạc bộ do yêu cầu cá nhân, bằng một thư thông báo gửi Ban chủ nhiệm.

Điều 7. Nghĩa vụ của thành viên:

– Thi hành nghiêm chỉnh điều lệ của Câu lạc bộ

– Đóng lệ phí hoạt động thường niên theo qui định (hai triệu đồng/năm). Lệ phí có thể được điều chỉnh khi có sự đồng ý của toàn thể thành viên Ban chủ nhiệm

– Tham gia các hoạt động của Câu lạc bộ.

– Góp phần quảng bá và vận động xây dựng Câu lạc bộ .

CHƯƠNG IIINGUYÊN TẮC VÀ TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH CỦA CÂU LẠC BỘ

Điều 8: Nguyên tắc hoạt động:

– Hoạt động của Câu lạc bộ dựa trên nguyên tắc phi lợi nhuận, phát huy và kết hợp năng lực các thành viên để phát triển họat động chung của Câu lạc bộ.

– Câu lạc bộ chủ động tiến hành các hoạt động và chịu sự quản lý của Saigon Times Club về mặt tuân thủ luật pháp.

– Hoạt động của các thành viên mang tính chất tự nguyện.

Điều 9. Đại hội thành viên Câu lạc bộ:

– Họp hai năm một lần để bầu Ban chủ nhiệm, đề ra phương hướng hoạt động cho Câu lạc bộ.

– Khi cần thiết, Ban chủ nhiệm có thể triệu tập Đại hội bất thường.

Điều 10. Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ:

– Ban chủ nhiệm gồm 7 người: 01 Chủ nhiệm, 02 Phó Chủ nhiệm, 04 Ủy viên.

– Nhiệm kỳ: 2 năm. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ Đại hội thành viên Câu lạc bộ bầu Ban chủ nhiệm mới. Trong trường hợp thành viên trong Ban chủ nhiệm vì lý do nào đó ngưng công việc giữa nhiệm kỳ, các thành viên trong Ban chủ nhiệm sẽ bầu bổ sung.

– Ban chủ nhiệm có nhiệm vụ đề ra và điều hành toàn bộ các hoạt động của Câu lạc bộ.

– Khi thành viên Ban chủ nhiệm tham gia ở cấp đại diện với danh nghĩa tổ chức khác thì cần tham khảo ý kiến trước với Ban chủ nhiệm.

CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11:

Bản điều lệ này đã được toàn thể thành viên Ban chủ nhiệm đồng ý thông qua ngày 9/3/2002 và có hiệu lực kể từ ngày này.

Mọi thành viên phải thực hiện đúng điều lệ của Câu lạc bộ, Ban chủ nhiệm có trách nhiệm hướng dẫn thi hành điều lệ này.

Việc sửa đổi điều lệ phải thông qua sự đồng ý của toàn thể thành viên Ban chủ nhiệm.

TM. BAN CHỦ NHIỆM

CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN 2030

.

Tin Liên Quan